Vállalkozói szerződés

 

 

 

Amely létrejött az „ALFA” Autósiskola ( Zalaegerszeg, Csány tér 2-4)

továbbiakban vállalkozó, valamint

………………………………………….név

………………………………………….lakcím

továbbiakban hallgató között az alábbi feltételekkel:

 

1./ A vállalkozó vállalja, hogy a 24/2005. (IV.21) GKM rendeletben és a vállalkozási feltételekben meghatározott óraszámban a hallgatót elméleti és vezetési (gyakorlati) oktatásban részesíti.

 

2./ A hallgató hozzájárul igen   nem ( a megfelelő aláhúzandó) a Jelentkezési lapon és annak mellékleteit képező okmányokban szereplő személyes és különleges adatainak kezeléséhez.

 

3./ A jelen szerződés alapján a hallgató vállalja a járművezető képzésre megindított tanfolyamon történő megjelenést, az elméleti és gyakorlati oktatás során elsajátított anyagból a számára előírt időben a vizsga letételét.

 

4./ A hallgató nyilatkozik, hogy ezen szerződés mellékletét képező teljes képzési szolgáltatásra vonatkozó, 24/2005. (IV.21) GKM rendeletben. Rendeletben meghatározott tartalmú tájékoztatót átvette, megismerte és elfogadja.

 

5./ Tudomásul veszi,hogy az Eü. alkalmassági igazolást- véleményt az elméleti vizsga előtt 10 nappal leadja az iskolának. Aláírásával azt is igazolja, hogy tájékoztatva lett arról, hogy a vizsgaigazolást csak az alapfokú iskolai bizonyítvány (8 általános) bemutatása után kapja kézhez.

   …………………………………

                      Aláírás

5./ A tanfolyam adatai:

Száma:                            ………………….

Kategória megnevezése: „ …..” kategória

Képzés helyszínei:           Zalaegerszeg város és 40-50 km-es távolság

                                         ……………………………………………

                                         ……………………………………………

Forgalmi oktatás váltási helye:                   Zalaegerszeg, Csány tér 2-4.

Járműkezelési („rutin”) gyakorló pálya:       Zalaegerszeg, Zrínyi u. 99.

 

6./ Az elméleti képzés: kezdési időpontja:  …………………………..

                                           helye:                Zalaegerszeg, Csány tér 2-4

                                           várható befejezése: …………………………..

                                           oktatási napok:       …………………………..

 

7./ A tanfolyam elméleti és gyakorlati időszükségletét valamint a költségeket elfogadom, tudomásul veszem.

 

8./ Az elméleti tanfolyam ára ……….Ft és ……..Ft/óra gyakorlati díjösszegben határozzák meg.

 

A hallgató a tanfolyami díj előlegét a tanfolyam megkezdésekor tartozik a vállalkozó által meghatározott módon és időben megfizetni, vagy él a részletfizetési lehetőséggel, amelyről a vállalkozóval külön állapodnak meg.

 

9./ A vállalkozó a tanfolyam díjának kialakítása alapját képező feltételek általános érvényű változása következményeként jogosult a díj összegét módosítani. Amennyiben a hallgató ezt a díjmódosítást nem fogadná el, úgy a szerződést a vállalkozó jogosult megszüntetni, és hallgatóval elszámolni.

 

10./ A vállalkozó kiköti, hogy amennyiben a hallgató a tanfolyam elméleti anyagának elsajátítása és a sikeres elméleti vizsga után a gyakorlati oktatást és vezetési gyakorlatot nem a vállalkozónál végzi a továbbiakban úgy általános kártérítésként szerződésszegés címén a hallgató 20.000,- Ft - ot köteles megfizetni, továbbá visszamenőleg a 100 %-os térítési díjakat (elméleti és gyakorlati) amennyiben kedvezményes képzésben részesült.

 

11./ Amennyiben a szerződő felek a szerződésben és annak vállalkozási feltételeiben megfogalmazott kötelezettségeket nem teljesítik, azt bármely okból megszegik, a vétlen fél jogosult a szerződés azonnali hatállyal történő megszüntetésére és követelheti kárának megtérítését.

 

12./ Az „AM”, „A1”, „A2”, „A” kategóriás gyakorlati oktatáson és az azt követő

gyakorlati vizsgákon esetlegesen következett a tanuló által másnak és magának okozott személyi sérülésekért illetve a keletkezett anyagi kárért nagykorú tanuló esetén személyesen Ő (kiskorú tanuló esetén az Ő törvényes képviselője) teljes körű felelősséget vállal.

 

13./ A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vállalkozásra vonatkozó rendelkezései az irányadók.

 

14./ A szerződő felek jelen szerződést és az oktatási vállalkozási feltételekben leírtakat megértették, 1 példányt átvettek a jelen szerződésből és azt akaratukkal mindenben megegyezőnek fogadták el és h.h. aláírták.

 

15./ A szerződéskötés helyszíne: ……………………………………………….

 

16./ A tanulótól átvett dokumentumok jegyzéke:

                                                         ……………. db iskolai bizonyítvány

                                                        …………….db orvosi igazolás

                                                         …………….db fénymásolat a mentességről

 

 

Zalaegerszeg, 20…………………..

 

 

 

         …………………………….                           …………………………….

               Inhof Ferenc, sk

                 iskolavezető                                                     Hallgató

 

 

                                                                                 …………………………….

                                                                                    Törvényes képviselő

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com